OVLAŠĆENO KONTROLNO TELO

Laboratorija za kontrolisanje INSA A.D. (organizacioni deo privrednog društva Insa AD) je akreditovana laboratorija za kontrolisanje kao kontrolno telo tipa C, po standardu ISO/IEC 17020:2012, namenjena za pružanje usluga kontrolisanja merila fluida, i to kako merila (iz sopstvene proizvodnje), tako i merila drugih domaćih i inostranih proizvođača.

USLUGA KONTROLISANJA MERILA

Laboratorija za kontrolisanje INSA A.D. (organizacioni deo privrednog društva Insa A.D.) je akreditovana laboratorija za kontrolisanje, odlukom Akreditacionog tela Srbije (ATS, www.ats.rs), broj 186/2011, od 02.06.2011 god, i odlukom broj 222/2015 za obnavljanje akreditacije sa rokom važenja do 19.05.2019.godine (Sertifikat sa obimom akreditacije ), kao kontrolno telo tipa C, po standardu ISO/IEC 17020:2012, namenjena za pružanje usluga kontrolisanja merila fluida , i to kako merila (iz sopstvene proizvodnje), tako i merila drugih domaćih i inostranih proizvođača.

Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (http://www.mnip.gov.rs/) :

  1. broj 021-03-140/2011-08, za vodomere za hladnu vodu, od 18 novembra 2011 i Resenjem Ministarstva privrede (Obnavljanje resenja o ovlascivanju Ministarstva privrede) broj 021-03-213/2014-07 od 15 decembra 2014. godine (Rešenje Ministarstva o ovlašćivanju: ,Izvod iz registra ovlašćenih tela za overu merila pod jedinstvenim registarskim brojem OM 016),
  2. broj 021-03-145 021-03-145/2011-08, za gasomere sa mehovima, od 18 novembra 2011 i Resenjem Ministarstva privrede (Obnavljanje resenja o ovlascivanju Ministarstva privrede) broj 021-03-214021-03-214/2014-07 od 15 decembra 2014. (Rešenje Ministarstva o ovlašćivanju: ,Izvod iz registra ovlašćenih tela za overu merila pod jedinstvenim registarskim brojem OM 016),

Akcionarsko društvo INSA Industrija satova Beograd, je ovlašćeno telo za obavljanje poslova prvog, redovnog i vanrednog overavanja merila (vodomera i gasomera).

Rešenje o obnavljanju ovlašćivanju AD Insa za obavljanje poslova overavanja gasomera sa mehovima: Rešenje.pdf

Laboratorija poseduje sve potrebne resurse za ispunjenje zahteva standarda SRPS ISO 17020/17025, zahteva ATS-a, važećih zakona i propisa kojima se obezbeđuje poveravanje poslova kontrolisanja, prvog, redovnog i vanrednog pregleda i overe merila .

U skladu sa usvojenom Politikom kvaliteta privrednog društva INSA AD, Laboratorija je akreditovana kod ATS-a za kontrolisanje merila:

Standardna laboratorijska usluga obezbeđuje:

Odgovornost za menadžment informacijama dobijenim ili nastalim tokom obavljanja aktivnosti kontrolisanja

POVERLJIVOST

Laboratorija za kontrolisanje, kroz pravno preuzete ugovorne obaveze preko akcionarskog društva INSA, Beograd-Zemun, je odgovorna za menadžment svim informacijama dobijenim ili nastalim tokom obavljanja aktivnosti kontrolisanja.

Pristup informacijama i rezultatima kontrolisanja imaju, osim rukovodstva INSE, samo predstavnici pravosudnih organa ako su im rezultati kontrolisanja neophodni kao dokazni materijal u postupku koji se vodi pred sudom.

Ukoliko se od Laboratorije zahteva zakonom ili putem ugovorne obaveze da objavi poverljive informacije, onda klijent ili pojedinac kojih se to tiče, moraju biti obavešteni o datim informacijama (osim ako to nije zabranjeno zakonom).

PODRUČJE PRIMENE (tabela):

Predmet kontrolisanja i overavanja

Vrsta kontrolisanja

vodomera za hladnu vodu nazivnog prečnika od DN50 mm do DN200 mm, nazivnog protoka od 1.5 m³/h do 10 m³/h ;

Prvo kontrolisanje

Redovno kontrolisanje

Vanredno kontrolisanje

vodomera za hladnu vodu nazivnog prečnika od DN15 mm do DN40 mm, sa nazivnim protokom od 15 m³/h do 325 m³/h

Prvo kontrolisanje

Redovno kontrolisanje

Vanredno kontrolisanje

gasomera sa mehovima, opsega protoka 0.025 m³/h – 10 m³/h .

Prvo kontrolisanje

Redovno kontrolisanje

Vanredno kontrolisanjeKvalitet usluga, tačnost i pouzdanost rezultata kontrolisanja postiže se doslednom primenom principa dobre laboratorijske prakse , održavanjem i permanentnim unapređenjem Sistema kvaliteta prema zahtevima serije standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO/IEC 17020, i drugim aktuelnim standardima, te u saglasnosti sa pravilima i pod stalnim nadzorom DMDM .

(Zahtev za overavanje merila možete preuzeti ovde - 05 Zahtev za overavanje merila.doc).

Nakon preispitivanja zahteva od strane rukovodstva kontrolnog tela, podnosilac zahteva dobija ponudu za usluge (u skladu sa cenovnikom) i ukoliko se slaze sa uslovima iz ponude, potpisuje ugovor o pregledu/overavanju merila. Primenjuje se "Odluka o utvrđivanju cena usluga overavanja merila '', po rešenju Ministarstva finansija i privrede broj 022-03-7/2012-08 od 9. januara 2013 godine.

Merila koja se donose na overavanje, moraju da budu očišćena i pripremljena u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravna, kompletna sa svim pripadajućim delovima, moraju da funkcionišu u skladu sa propisanim metroločkim zahtevima i moraju da budu u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti pregledu i žigosanju.

PRIGOVOR ILI ŽALBA

Ukoliko imate prigovor ili žalbu na rad Laboratorije za kontrolisanje popunite obrazac Izjava prigovora ili žalbe (možete ga preuzeti ovde - zalbe.doc) i prosledite laboratoriji u roku od 15 dana od dana vršenja predmetne radnje.

Ukoliko imate prigovor ili žalbu na rad Laboratorije za kontrolisanje možete je uputiti na e-mail adresu office@insa.rs, a odgovor ćete dobiti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.