AdoGsm2 wMbus koncentrator

ADO GSM2 wmbus uređaj namenjen je za transfer očitanih stanja na udaljeni računar putem GSM/GPRS mreže.
Udaljeni računar može biti bilo gde u svetu pod uslovom da ima internet konekciju. Jedan ADO GSM2 uređaj može biti povezan (prenositi) maksimalno 16 slave uređaja (u ovom slučaju ADO wM-Bus uređaja). Ado GSM2 uređaj potrebno je montirati što višlje iznad zemlje (obično se za montažu koriste već postojeći stubovi od elektro distribucije ili mreže fiksne telefonije) i u dometu wM-Bus uređaja koje nameravamo da očitavamo.
ADO GSM2 uređaj može se podesiti da loguje pojedinčno stanje za svaki vodomer na predefinisani datum i vreme i da šalje logovane podatke putem GSM mreže na E-Mail server.

INSA Web aplikacija (softver) povlači stanja sa e-mail servera i skladišti podatke na cloud servis. Podaci se iz web aplikacije mogu se pregledati, štampati ili izvoziti u neki od standardnih formata koji mogu biti uvezeni u programe za obračun i naplatu.